Ad-bg.net SEO audit

 
Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
ad-bg.net value - 3517$ ad-bg.net Trust Rank - 2.33 ad-bg.net Real PageRank - 4.16 ad-bg.net - Alexa1392003/PageRank4 ad-bg.net - TIC0/PageRank4 Ifnormers for ad-bg.net

Ad-bg.net statistics

Website: ad-bg.net ad-bg.net
Site geolocation: Bulgaria
Host name: ns1.maksoft.net
DNS servers: ns1.maksoft.net (213.145.99.9), ns2.maksoft.net (213.145.99.10)
Registration date: 11-02-2001 (16 years, 76 days ago)
Expiration date: 11-02-2014 (-4 year, -77 day left)
Owner:
Registrar: CSL Computer Service Langenbach GmbH d
State: clientTransferProhibited


Info about ad-bg.net

ad-bg.net
Site title (96 chr.): Îáÿâè çà ðàáîòà, óñëóãè, èìîòè, àâòîìîáèëè, ïî÷èâêè è ïúòóâàíèÿ. Ïóáëèêóâàíå íà áåçïëàòíè îáÿâè.
Keywords (172 chr.): îáÿâè, îáÿâà, áåçïëàòíè îáÿâè, òîï îáÿâè, áã îáÿâè, îáÿâè áã, îáÿâè Ñîôèÿ, îáÿâè Ïëîâäèâ, ðàáîòà, àâòî îáÿâè, îáÿâè àâòîìîáèëè, îáÿâè èìîòè, îáÿâè çà êó÷åòà, îáÿâè çà êîëè, îáÿâè ðàáîòà
Description (220 chr.): AD-BG.net å ïúðâèÿò òîï áã ñàéò çà áåçïëàòíè îáÿâè- 1999-2013ã. Ïóáëèêóâàíå íà áåçïëàòíè îáÿâè çà ðàáîòà, óñëóãè, çàïîçíàíñòâà, èìîòè, íàåìè, òåõíèêà, êîìïþòðè, îáðàçîâàíèå, ïî÷èâêè è ïúòóâàíèÿ, êîëè, òúðãîâèÿ, æèâîòíè .
Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): ïî èâêè (12, 1.50), ñêè ïî (10, 1.25), nbsp îáÿâè (9, 1.12), ñòàéíè àïàðòàìåíòè (8, 1.00), àïàðòàìåíòè ñòàéíè (8, 1.00), è îáëàñòòà (7, 0.88), èâêè â (6, 0.75)
Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): ñêè ïî èâêè (10, 1.25), àïàðòàìåíòè ñòàéíè àïàðòàìåíòè (8, 1.00), ñòàéíè àïàðòàìåíòè ñòàéíè (8, 1.00), ïî èâêè â (6, 0.75), ñòàéíè àïàðòàìåíòè ìíîãîñòàéíè (4, 0.50), ñêëàäîâå ãàðàæè ïðîìèøëåíè (4, 0.50), îò êúùè âèëè (4, 0.50)
Content: Headings (3), Bold phrases (32), Links (399), Images (32), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages.
Encoding: Document (real) - windows-1252, Document (declared) - windows-1251

Safety, ad-bg.net directories presence

Advisory by McAfee: Site ad-bg.net is safe. Check...
Google safe browsing: Website ad-bg.net is not currently listed as suspicious. Recheck...
Yandex safety: Site ad-bg.net is not infected. Check...
Dr.Web: Check...
Trust Directory (TDP): No
Yahoo! directory: Absent
Open directory (DMOZ): Yes
Web archive: Present
Mail.ru catalog: No
Yandex catalog: No

Ad-bg.net ratings

Website estimated worth $3,517.00 ad-bg.net worth - $3,517.00
Real PageRank of ad-bg.net 4.16/10 ad-bg.net Real PageRank - 4.16
TrustRank(sm), site authority 2.33/10 TrustRank(sm) for ad-bg.net - 2.33
Google Page Rank 4/10 ad-bg.net - Alexa 1,392,003/PageRank4
ad-bg.net - TIC0/PageRank4
Alexa Ranking 1,392,003
Yandex CY 0
Yandes Rang 0/6 ad-bg.net yandex rang - 0/6
Informers and Widgets for Ad-bg.net
ad-bg.net worth - 3517
ad-bg.net real pagerank - 4.16
Trust Rank of ad-bg.net - 2.33
ad-bg.net - Alexa1392003/PR4
ad-bg.net - TIC0/PageRank4

You can choose other buttons and widgets (different designs) on this page.

PageRank/Real PR/TrustRank graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

CY/Site Value graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

Competitors of ad-bg.net

whois.domaintools.comwebboar.comsitedossier.comrestorant-zdravec.dizma.netpagesinventory.com
facebook.comdizma.net   

List of all (16) rivals [Show]:

ad-bg.net search engines & social media analysis

Indexed pages Incoming links 
Google documents:3,080,000 Alexa links:78
Bing:3,890 Bing references:4,680
Yandex pages:Check Yandex mentions:Check
Social media   
Twitter:0Blogs, forums, images 
Facebook:2 Google blogs:Show
Delicious:Show Google images:Show
Google+1:0 Yandex blogs & forums:Show
LinkedIn:0 Yandex images:Show
Vkontakte:0  
Odnoklassniki:0Miscellaneous 
Moi Mir:Show Yahoo! index:Check
   Outgoing links:Check
Site's code  Sticked sites:Check
Link checkerShow Google cache:Check
PageSpeed:Show Yandex cache:Check
HTML validation:702702 errors, 6868 warnings Plagiarism detection:Check
CSS validation:Show Related sites:Check
MobileOK test:ShowDNS, Ping, WhoIs, TracerouteCheck
Uptime monitoring:Show WhoIs history:Here or There
Website Spellcheck:Show Yandex catalog links:Check
   Yandex region:Not set

Geography & traffic of ad-bg.net

Visitors by country
Bulgaria: 94.1%    
Alexa traffic
Traffic of ad-bg.net
Data Type:

Data Range:

Competitors:

Google traffic
Traffic graph of ad-bg.net

Type:

Database:

ad-bg.net traffic Quantcast traffic for ad-bg.net

ad-bg.net backlinks, complex analysis

Links and site audit by Solomono
Indexed pages: 25,293
Same IP domains: 213
Site mirrors: 0
Referring domains: 128 (1CA: 21, 2CA: 95, 3CA: 29, 4CA: 38)
Referring subnets: 40
IP donors: 49
Incoming links: 15,701 (1CA: 28, 2CA: 1851, 3CA: 6497, 4CA: 7325)
Incoming anchor texts: 416
Domains acceptors: 997
Outgoing links: 185,891 (1CA: 10, 2CA: 185599, 3CA: 89, 4CA: 193)
Outgoing anchor texts: 2,026
IGood, donors coefficient: 36,571 / 5,564,6780.0066
Site spammy links: 3.08%
 
Backlinks analysis by Majestic SEO
External Backlinks: 3,644,937
Referring Domains: 1,708
Trust Flow: 13
Citation Flow: 33
Backlinks history (cumulative)
Backlinks history (non-cumulative, all time by days)
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months)

------------------------------------
Referring domains history (cumulative)
Referring domains (non-cumulative, all time by days)
Referring domains (non-cumulative, last 3 months)

Compare to rival (e.g. trustdirectory.org):

Summary stats of ad-bg.net

Incoming links to ad-bg.net (38 rows)

Current page links