Mama-tato.com.ua SEO audit

 
Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
mama-tato.com.ua value - 21201$ www.mama-tato.com.ua Trust Rank - 3.41 mama-tato.com.ua Real PageRank - 6.08 www.mama-tato.com.ua - Alexa574744/PageRank0 mama-tato.com.ua - TIC250/PageRank0 TrustDirectory Ifnormers for mama-tato.com.ua

Mama-tato.com.ua statistics

Site geolocation: Ukraine, Винницкая Область, Винница
Host name: dedic.dc.besthosting.ua
DNS servers: ns2.s216.org.ua (194.28.173.237), ns1.s216.org.ua (194.28.172.230)
Server type: nginx/1.9.4
Software: PHP/5.3.29
CMS, scripts... : LI Stats
Registration date: 26-08-2007 (9 years, 210 days ago)
Expiration date: 26-08-2019 (2 years, 154 days left)
Owner:
Registrar: ua
ISP: ON-LINE Ltd (UA), Email


Info about www.mama-tato.com.ua

www.mama-tato.com.ua
Site title (42 chr.): Ìàìà-Òàòî: ñàéò äëÿ áàòüê³â, óñå äëÿ ä³òåé
Keywords (106 chr.): âàã³òí³ñòü òà ïîëîãè, ãðóäíå âèãîäîâóâàííÿ, âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ä³òåé, ïîðàäè áàòüêàì, ÿê íàçâàòè äèòèíó
Description (212 chr.): Áàãàòî êîðèñíîãî äëÿ áàòüê³â: âàã³òí³ñòü òà ïîëîãè, ãðóäíå âèãîäîâóâàííÿ, âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ä³òåé. Íà ïîðòàë³ º ôîðóì, äå ìîæíà îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì ³ îòðèìóâàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ÿê³ âàñ çàö³êàâèëè...
Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): èòàòè ñòàòòþ (7, 0.83), äïî èíîê (6, 0.71), äî ñâÿò (4, 0.48), òà iäå (4, 0.48), iäå äî (4, 0.48), ñöåíàði òà (4, 0.48), ïî òèæíÿõ (3, 0.36)
Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): â äïî èíîê (6, 0.71), iäå äî ñâÿò (4, 0.48), ñöåíàði òà iäå (4, 0.48), òà iäå äî (4, 0.48), èòàòè ñòàòòþ ñöåíàði (3, 0.36), ñòàòòþ ñöåíàði òà (3, 0.36), äëÿ ä òåé (3, 0.36)
Content: Headings (17), Bold phrases (3), Links (211), Images (26), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages.
Encoding: Server - iso-8859-1, Document (real) - windows-1252, Document (declared) - windows-1251

Safety, www.mama-tato.com.ua directories presence

Advisory by McAfee: Site mama-tato.com.ua is safe. Check...
Google safe browsing: Website www.mama-tato.com.ua is not currently listed as suspicious. Recheck...
Yandex safety: Site mama-tato.com.ua is not infected. Check...
Dr.Web: Check...
Trust Directory (TDP): No
Yahoo! directory: Present
Open directory (DMOZ): Yes
Web archive: Present
Mail.ru catalog: No
Yandex catalog: Yes

Mama-tato.com.ua ratings

Website estimated worth $21,201.00 mama-tato.com.ua worth - $21,201.00
Real PageRank of www.mama-tato.com.ua 6.08/10 www.mama-tato.com.ua Real PageRank - 6.08
TrustRank(sm), site authority 3.41/10 TrustRank(sm) for www.mama-tato.com.ua - 3.41
Google Page Rank 0/10 www.mama-tato.com.ua - Alexa 574,744/PageRank0
www.mama-tato.com.ua - TIC250/PageRank0
Alexa Ranking 574,744
Yandex CY 250
Yandes Rang 4/6 www.mama-tato.com.ua yandex rang - 4/6
Informers and Widgets for Mama-tato.com.ua
mama-tato.com.ua worth - 21201
mama-tato.com.ua real pagerank - 6.08
Trust Rank of www.mama-tato.com.ua - 3.41
www.mama-tato.com.ua - Alexa574744/PR0
mama-tato.com.ua - TIC250/PageRank0
mama-tato.com.ua is a Trust Directory member

You can choose other buttons and widgets (different designs) on this page.

PageRank/Real PR/TrustRank graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

CY/Site Value graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

Competitors of mama-tato.com.ua

svadba-msk.rucikavosti.comuaua.infopodarki.rubabycenter.ru
elhow.rumillionpodarkov.ruhappy-giraffe.rumaam.rukleo.ru
ped-kopilka.rustranamasterov.rusprashivalka.comkomarovskiy.netpozdravok.ru
galya.rueva.ruwomanadvice.runsportal.ru7ya.ru

List of all (157) rivals [Show]:

www.mama-tato.com.ua search engines & social media analysis

Indexed pages Incoming links 
Google documents:1,200 Alexa links:378
Bing:380 Bing references:19
Yandex pages:13,000 Yandex mentions:22,000
Social media   
Twitter:2Blogs, forums, images 
Facebook:19 Google blogs:Show
Delicious:Show Google images:Show
Google+1:4 Yandex blogs & forums:Show
LinkedIn:0 Yandex images:Show
Vkontakte:10  
Odnoklassniki:0Miscellaneous 
Moi Mir:1 Yahoo! index:Check
   Outgoing links:Check
Site's code  Sticked sites:Check
Link checkerShow Google cache:Check
PageSpeed:Show Yandex cache:Check
HTML validation:5959 errors, 3939 warnings Plagiarism detection:Check
CSS validation:Show Related sites:Check
MobileOK test:ShowDNS, Ping, WhoIs, TracerouteCheck
Uptime monitoring:Show WhoIs history:Here or There
Website Spellcheck:Show Yandex catalog links:Check
   Yandex region:Украина

Geography & traffic of www.mama-tato.com.ua

Visitors by country
Ukraine: 70.6% Russia: 7.5%   
Alexa traffic
Traffic of mama-tato.com.ua
Data Type:

Data Range:

Competitors:

Google traffic
Traffic graph of mama-tato.com.ua

Type:

Database:

mama-tato.com.ua traffic Quantcast traffic for mama-tato.com.ua
www.mama-tato.com.ua traffic graph www.mama-tato.com.ua traffic

mama-tato.com.ua backlinks, complex analysis

Links and site audit by Solomono
Indexed pages: 9,250
Same IP domains: 16
Site mirrors: 0
Referring domains: 496 (1CA: 31, 2CA: 173, 3CA: 241, 4CA: 187)
Referring subnets: 219
IP donors: 283
Incoming links: 132,039 (1CA: 31, 2CA: 3500, 3CA: 56858, 4CA: 71650)
Incoming anchor texts: 229
Domains acceptors: 1,375
Outgoing links: 84,006 (1CA: 18, 2CA: 2272, 3CA: 23393, 4CA: 23393)
Outgoing anchor texts: 1,437
IGood, donors coefficient: 105,850 / 16,186,3170.0065
Site spammy links: 8.81%
 
Backlinks analysis by Majestic SEO
External Backlinks: 99,654
Referring Domains: 290
Trust Flow: 31
Citation Flow: 41
Backlinks history (cumulative)
Backlinks history (non-cumulative, all time by days)
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months)

------------------------------------
Referring domains history (cumulative)
Referring domains (non-cumulative, all time by days)
Referring domains (non-cumulative, last 3 months)

Compare to rival (e.g. trustdirectory.org):

Summary stats of www.mama-tato.com.ua

Incoming links to mama-tato.com.ua (711 rows)
Mama-tato.com.ua serp positions
PhraseGo.Yn.Vis.Qr.WSTY.DDisp.D.Val.Cost
интернет-магазин тм бемби56100+0%n/a61n/an/an/an/a
что подарить девочке100+100+1%6393987342860.245
как назвать ребенка100+100+1%1633217141094160.8119
gamma ингалятор компрессорный100+100+1%n/an/an/an/an/an/a
ингалятор компрессорный gamma100+100+1%132159n/an/an/a
вера в здоровье100+100+7%39822n/an/an/a
букет коллеге100+100+2%122888n/an/an/a
идеи фото с детьми100+100+0%28114819n/an/an/a
советы по уходу за стиральной машиной100+100+7%n/an/an/an/an/an/a
gamma ингалятор100+100+1%4n/a3n/an/an/a
как пользоваться газоотводной трубочкой100+100+1%2648471773n/a4
мама елку украшала100+100+2%n/an/an/an/an/an/a
Keywords for www.mama-tato.com.ua (36 rows)
Phrase Relevance Cost Wordstat Y.Direct
фотограф свадебный цена2.32034223
оператор на свадьбу недорого0.6403412
свадебный фотограф цена0.76411080242
свадебный фотограф стоимость0.1140667
свадебная видеосъемка москва0.551606544
самый лучший свадебный фотограф0.4631606637
видеооператор на свадьбу москва0.72516036858
услуги фотографа цены1.1516022192
услуги видеооператора на свадьбу0.219018719
видеосъемка свадеб москва0.0841902638
фотосъемка и видеосъемка свадеб0.1033505518
видеосъемка свадьбы цены0.145400103629

Current page links