Old2.zviazda.by SEO audit

 
Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
old2.zviazda.by value - 93096$ old2.zviazda.by Trust Rank - 4.83 old2.zviazda.by Real PageRank - 7.16 old2.zviazda.by - Alexa323710/PageRank0 old2.zviazda.by - X10 TrustDirectory Ifnormers for old2.zviazda.by

Old2.zviazda.by statistics

Website: old2.zviazda.by old2.zviazda.by
Site geolocation: Belarus
Host name: 178.172.235.204
Server type: nginx/1.8.1
ISP: HOSTER.BY (BY), Email , Phone


Info about old2.zviazda.by

old2.zviazda.by
Site title (79 chr.): ·ÇÂßÇÄÀ | ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ - ZVYAZDA | BELARUSIAN GENERAL DAILY ZVYAZDA
Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): æíi íÿ (7, 0.39), àá ãýòûì (5, 0.28), ó ìiíñêó (3, 0.17), äàëåé ó (3, 0.17), ó ðàçà (3, 0.17), ðýñïóáëiêi áåëàðóñü (3, 0.17), ïðàäà öû (3, 0.17)
Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): æíi íÿ ïî (2, 0.11), àçíà ìi ñÿ (2, 0.11), áåëòà ïàâåäàìiëi ïðýñ (2, 0.11), íàñöþ ðàçëi ûööà (2, 0.11), æíi íÿ ïðîéäçå (2, 0.11), ïî íàñöþ ðàçëi (2, 0.11), äà æíi íÿ (2, 0.11)
Content: Bold phrases (17), Links (132), Images (100), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages.
Encoding: Document (real) - windows-1252, Document (declared) - Not set

Safety, old2.zviazda.by directories presence

Advisory by McAfee: Site old2.zviazda.by is safe. Check...
Google safe browsing: Website old2.zviazda.by is not currently listed as suspicious. Recheck...
Yandex safety: Site old2.zviazda.by is not infected. Check...
Dr.Web: Check...
Trust Directory (TDP): No
Web archive: Present
Yandex catalog: Yes

Old2.zviazda.by ratings

Website estimated worth $93,096.00 old2.zviazda.by worth - $93,096.00
Real PageRank of old2.zviazda.by 7.16/10 old2.zviazda.by Real PageRank - 7.16
TrustRank(sm), site authority 4.83/10 TrustRank(sm) for old2.zviazda.by - 4.83
Alexa Ranking 323,710 old2.zviazda.by - Alexa 323,710/PageRank0
Yandex IKS 10 old2.zviazda.by - yX10
Informers and Widgets for Old2.zviazda.by
old2.zviazda.by worth - 93096
old2.zviazda.by real pagerank - 7.16
Trust Rank of old2.zviazda.by - 4.83
old2.zviazda.by - Alexa323710/PR0
old2.zviazda.by - yX10/
old2.zviazda.by is a Trust Directory member

You can choose other buttons and widgets (different designs) on this page.

Real PR/TrustRank graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

yIKS/Site Value graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

Competitors of old2.zviazda.by

No data

old2.zviazda.by search engines & social media analysis

Indexed pages Incoming links 
Google documents:32,300 Alexa links:1,925
Bing:17 Bing references:7,410
Yandex pages:Check Yandex mentions:Check
Social media   
Twitter:ShowBlogs, forums, images 
Facebook:Show Google blogs:Show
Delicious:Show Google images:Show
Google+1:Show Yandex blogs & forums:Show
LinkedIn:Show Yandex images:Show
Vkontakte:Show  
Odnoklassniki:0Miscellaneous 
Moi Mir:Show Yahoo! index:Check
   Outgoing links:Check
Site's code  Sticked sites:Check
Link checkerShow Google cache:Check
PageSpeed:Show Yandex cache:Check
HTML validation:417417 errors, 3232 warnings Plagiarism detection:Check
CSS validation:Show Related sites:Check
MobileOK test:ShowDNS, Ping, WhoIs, TracerouteCheck
Uptime monitoring:Show WhoIs history:Here or There
Website Spellcheck:Show Yandex catalog links:Check

Geography & traffic of old2.zviazda.by

Visitors by country
Belarus: 56.1% Poland: 13.1% Russia: 5.5% Ukraine: 1.2%
Kazakhstan: 0.9%    
Alexa traffic
Traffic of old2.zviazda.by
Data Type:

Data Range:

Competitors:

Google traffic
Traffic graph of old2.zviazda.by

Type:

Database:

old2.zviazda.by traffic Quantcast traffic for old2.zviazda.by
old2.zviazda.by traffic graph old2.zviazda.by traffic

old2.zviazda.by backlinks, complex analysis

Links and site audit by Solomono
Indexed pages: 0
Same IP domains: 0
Site mirrors: 0
Referring domains: 60 (1CA: 3, 2CA: 12, 3CA: 53, 4CA: 0)
Referring subnets: 16
IP donors: 17
Incoming links: 3,981 (1CA: 3, 2CA: 530, 3CA: 3448, 4CA: 0)
Incoming anchor texts: 14
Domains acceptors: 0
Outgoing links: 0 (1CA: 0, 2CA: 0, 3CA: 0, 4CA: 0)
Outgoing anchor texts: 0
IGood, donors coefficient: 2,524 / 1,614,6760.0016
Site spammy links: N/A
 
Backlinks analysis by Majestic SEO
No data
Backlinks history (cumulative)
Backlinks history (non-cumulative, all time by days)
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months)

------------------------------------
Referring domains history (cumulative)
Referring domains (non-cumulative, all time by days)
Referring domains (non-cumulative, last 3 months)

Compare to rival (e.g. trustdirectory.org):

Current page links