Speech.com.ua SEO audit

 
Enter site url, to get website worth and complex SEO analysis:
speech.com.ua value - 25$ speech.com.ua Trust Rank - 0.22 speech.com.ua Real PageRank - 1.00 speech.com.ua - Alexa18541561/PageRank0 speech.com.ua - TIC20/PageRank0 Ifnormers for speech.com.ua

Speech.com.ua statistics

Website: speech.com.ua speech.com.ua
Site geolocation: Ukraine, Киев, Киев
Host name: ul9.1gb.ua
DNS servers: ns1.1gb.ua (195.234.4.10), ns2.1gb.ua (195.234.5.20)
Registration date: 04-07-2005 (11 years, 269 days ago)
Owner:
Registrar: ua
ISP: 1GB LLC (UA), Email , Phone


Info about speech.com.ua

speech.com.ua
Site title (42 chr.): Ðîçï³çíàâàííÿ òà ñèíòåç ìîâëåííÿ â Óêðà¿í³
Top 7 two word phrases (δ, ϱ %): êîíôåðåíö ÿ (7, 2.06), â äáóëàñÿ (4, 1.18), äáóëàñÿ åðãîâà (4, 1.18), óêðà íà (3, 0.88), åðãîâà ë (3, 0.88), ä êèºâîì (3, 0.88), éí òåõíîëîã (3, 0.88)
Top 7 three word phrases (δ, ϱ %): â äáóëàñÿ åðãîâà (4, 1.18), ó ñ æóêèí (3, 0.88), ñåì íàð ìîâëåííºâ (3, 0.88), ï ä êèºâîì (3, 0.88), ë òíÿ øêîëà (3, 0.88), íôîðìàö éí òåõíîëîã (3, 0.88), åðãîâà ë òíÿ (3, 0.88)
Content: Bold phrases (7), Links (32), more info about page content on the sites comparison and keywords density pages.
Encoding: Document (real) - windows-1252, Document (declared) - Not set

Safety, speech.com.ua directories presence

Advisory by McAfee: Site speech.com.ua is safe. Check...
Google safe browsing: Website speech.com.ua is not currently listed as suspicious. Recheck...
Yandex safety: Site speech.com.ua is not infected. Check...
Dr.Web: Check...
Trust Directory (TDP): No
Yahoo! directory: Absent
Open directory (DMOZ): No
Web archive: Present
Mail.ru catalog: No
Yandex catalog: No

Speech.com.ua ratings

Website estimated worth $25.00 speech.com.ua worth - $25.00
Real PageRank of speech.com.ua 1.00/10 speech.com.ua Real PageRank - 1.00
TrustRank(sm), site authority 0.22/10 TrustRank(sm) for speech.com.ua - 0.22
Google Page Rank 0/10 speech.com.ua - Alexa 18,541,561/PageRank0
speech.com.ua - TIC20/PageRank0
Alexa Ranking 18,541,561
Yandex CY 20
Yandes Rang 2/6 speech.com.ua yandex rang - 2/6
Informers and Widgets for Speech.com.ua
speech.com.ua worth - 25
speech.com.ua real pagerank - 1.00
Trust Rank of speech.com.ua - 0.22
speech.com.ua - Alexa18541561/PR0
speech.com.ua - TIC20/PageRank0

You can choose other buttons and widgets (different designs) on this page.

PageRank/Real PR/TrustRank graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

CY/Site Value graphs

Drag to pan, double click to zoom (or use the mouse scrollwheel).

Competitors of speech.com.ua

No data

speech.com.ua search engines & social media analysis

Indexed pages Incoming links 
Google documents:44 Alexa links:3
Bing:11 Bing references:24
Yandex pages:48 Yandex mentions:1,000
Social media   
Twitter:0Blogs, forums, images 
Facebook:Show Google blogs:Show
Delicious:Show Google images:Show
Google+1:0 Yandex blogs & forums:Show
LinkedIn:0 Yandex images:Show
Vkontakte:0  
Odnoklassniki:0Miscellaneous 
Moi Mir:Show Yahoo! index:Check
   Outgoing links:Check
Site's code  Sticked sites:Check
Link checkerShow Google cache:Check
PageSpeed:Show Yandex cache:Check
HTML validation:22 errors, 66 warnings Plagiarism detection:Check
CSS validation:Show Related sites:Check
MobileOK test:ShowDNS, Ping, WhoIs, TracerouteCheck
Uptime monitoring:Show WhoIs history:Here or There
Website Spellcheck:Show Yandex catalog links:Check
   Yandex region:Not set

Geography & traffic of speech.com.ua

Alexa traffic
Traffic of speech.com.ua
Data Type:

Data Range:

Competitors:

Google traffic
Traffic graph of speech.com.ua

Type:

Database:

speech.com.ua traffic Quantcast traffic for speech.com.ua

speech.com.ua backlinks, complex analysis

Links and site audit by Solomono
Indexed pages: 23
Same IP domains: 2,073
Site mirrors: 0
Referring domains: 8 (1CA: 0, 2CA: 3, 3CA: 1, 4CA: 5)
Referring subnets: 6
IP donors: 6
Incoming links: 53 (1CA: 0, 2CA: 7, 3CA: 1, 4CA: 45)
Incoming anchor texts: 8
Domains acceptors: 23
Outgoing links: 68 (1CA: 2, 2CA: 30, 3CA: 36, 4CA: 0)
Outgoing anchor texts: 25
IGood, donors coefficient: 1,435 / 333,6580.0043
Site spammy links: 100%
 
Backlinks analysis by Majestic SEO
External Backlinks: 130
Referring Domains: 41
Trust Flow: 2
Citation Flow: 13
Backlinks history (cumulative)
Backlinks history (non-cumulative, all time by days)
Backlinks history (non-cumulative, last 3 months)

------------------------------------
Referring domains history (cumulative)
Referring domains (non-cumulative, all time by days)
Referring domains (non-cumulative, last 3 months)

Compare to rival (e.g. trustdirectory.org):

Summary stats of speech.com.ua

Incoming links to speech.com.ua

Current page links